You are here

HEVI bilong COVID-19 Pandemik i ken stap longpela taim na bringim bagarap long populesen.

Em i pasim ol sampela pipel long kamapim pikinini, pasim sampela pipel long kisim marasin na lukautim helt bilong ol na i mekim ol meri kisim pikinini nating wantaim nogat plen.

Long dispela taim i no gat klia toktok yet long ol hevi bilong bilong COVID-19 long fetiliti, tasol long lukluk bilong ol samting i wok long kamap nau, i gat konsen olsem nogut bai gat bikpela populesen bilong ol bebi bai bon.

Ol samting we bai bringim wari long dispela isiu em taim ol meri i no yusim seksuel na riprodaktiv rait na laik bilong ol long bihainim wanem rot bilong helpim ol. Dispela i ken kamap bikos i gat hevi long helt sevis na ol meri i no inap kisim helpim o bikos long hevi bilong jenda diskriminesen we i pasim ol meri long mekim disisen long kisim helt kea yusim kontresepsen o slip wantaim ol man bilong ol.

 Gutpela na prodaktiv sosaiti i save kamap taim ol  meri ken mekim disisen long seksuel na riprodaktiv helt bilong ol na taim ol i gat ekses long ol sevis we i sapotim ol disisen bilong ol. Ol meri we i gat kontrol long bodi bilong ol na ol i gat gutpela helt, edukesen, mani na seifti i ken win long laip wantaim famili bilong em.

COVID-19 i kamapim inikwaliti na wiknes long helt kea sistem insait long ol kantri. Dispela hevi i mekim na planti helt sistem i no lukluk moa long seksuel na riprodaktiv helt sevis bilong ol meri. Ol dispela sevis em rait bilong ol pipel, tasol nau em i no impoten moa bikos long ol sampela konsen. Namel long hevi bilong ikonomi na liklik baset, i gat bikpela risk olsem sampela kantri i no inap stretim bek ol dispela sevis.

Long taim bilong Wol populesen de, yumi mas mekim samting na pasim ol dispela gep, bikos seksuel na riprodaktiv helt sevis em i impoten. Maski helt sistem i no orait, ol dispela sevis i no inap wet. Sapos dispela hevi i no stret hariap, helt na gutpela sindaun bilong ol mama na ol yanpela meri bai bagarap na dispela bagarap i ken stap longpela taim o i no inap pinis.

Yumi mas wokbung wantaim long strongim rait na mekim disisen long wanem taim bilong kamapim famili na sanap strong long rait na tsois bilong ol mama na ol yangpela meri.